Blog Archives

สับสนเรื่องจิต ใจ วิญญาณ

สับสนเรื่องจิต ใจ วิญญาณหลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม 🌻 สมัยนี้ฆราวาสเป็นคนสอนธรรมเยอะ พระก็ออกมาสอนธรรมเยอะ เพราะมีสื่อช่องทาง สอนไม่เหมือนกัน เลยไม่รู้จะเชื่อใคร สับสนเรื่องจิต ใจ วิญญาณ การตายเกิด 🌷 คำตอบ : สมัยนี้สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้นมีหลายช่องทาง ผู้สอนและผู้เรียนรู้ก็ต่างคนต่างคิด ต่างความเห็น โดยขาดการนำสิ่งที่สอน ที่เรียนรู้ มาตรวจสอบ สอบสวน เทียบเคียงว่าลงกับพระธรรมวินัย และลงกับพระสูตรชั้นต้นๆ ที่เปรียบเสมือนใบไม้กำมือเดียวที่ตรงต่อพระนิพพานหรือไม่ ทั้งยังขาดการลงมือปฏิบัติสัมมาสมาธิ ในอริยมรรค ๘ (ทางเดินของจิตสู่ความเป็นอริยเจ้า) อย่างจริงจัง ความรู้ที่เกิดจากการอ่าน การฟัง การคิดที่ตกผลึกนั้นยังอ่อนแอ เป็นสัญญาอารมณ์เท่านั้น เป็นปัญญาทางโลก ส่วนปัญญาที่เกิดจากการปล่อยวางอารมณ์ที่ได้มาจากการปฏิบัติสัมมาสมาธินั้น ย่อมเข้าถึงอธิจิต (จิตที่มีธรรมอันยิ่ง)

Tagged with: , , ,
Posted in ธรรมะ

จิตกับใจตัวเดียวกันไหม

จิตกับใจตัวเดียวกันไหมหลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม 🌻 จิตกับใจตัวเดียวกันไหม 🌷 คำตอบ : จิตกับใจเป็นไวพจน์กัน คือ ใช้แทนกันได้ ในต่างกรรมต่างวาระจิตเมื่อเข้ามาถือครองรูปร่างกายนี้ เกิดรูป – นาม (ขันธ์ ๕) มีอายตนะพร้อม ถูกเรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง ตามแต่บริบทที่กล่าวถึงในขณะนั้นๆ ใจ เป็นช่องทางของจิต ในการรับธรรมารมณ์ทั้งหลาย เป็น ๑ ในอายตนะภายใน ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) 🌻 แต่บอกว่าคนประกอบด้วยขันธ์ 5 เลยไม่รู้ไม่เห็นมีบอกประกอบด้วยจิต แล้วใจทำหน้าที่อะไร

Tagged with: , , , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา