Blog Archives

โอวาทปาฏิโมกข์ หรือก็คือ หัวใจพระพุทธศาสนา

🌷 โอวาทปาฏิโมกข์ หรือก็คือ หัวใจพระพุทธศาสนา วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรงกับวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ ๑. เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ที่เราเรียกว่า “วันอุโบสถ” พระจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ ๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้มีการนัดหมายทางวาจา กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ให้ใครไปเรียกมา แต่ต่างองค์ต่างรู้ด้วยญาณทัศนะของท่าน

Tagged with:
Posted in ธรรมะ

จิต 💖 หัวใจพระพุทธศาสนา

จิต 💖 หัวใจพระพุทธศาสนา วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันพระแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เจริญสุข สวัสดี จากวันพระนี้ อาตมาได้นำเอาเรื่อง หัวใจพระพุทธศาสนา เรียบเรียงโดยอาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์ และรวบรวมโดยเภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์ ที่ได้เคยพูดไว้เป็นตอนๆ กระจัดกระจาย ทำให้ผู้ฟังฟังต่อเนื่องได้ยาก จึงได้รวบรวมให้เป็นตอนๆ แบบต่อเนื่อง วันพระนี้ เรื่อง “จิต คือ หัวใจพระพุทธศาสนา“ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของชาวพุทธทั้งหลายนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประการ ดังต่อไปนี้ คือ ๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ

Tagged with: ,
Posted in ธรรมะ

หัวใจพระพุทธศาสนา

🌷 หัวใจพระพุทธศาสนา วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันพระขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๘ (สองหน)เจริญสุขสวัสดี ให้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อวิมุตติหลุดพ้น เรื่อง หัวใจพระพุทธศาสนาเรียบเรียงโดย อาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์รวบรวมโดย เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์ 🌺 คำนำ ในปัจจุบันนี้ พอเอ่ยถึงพระพุทธศาสนาแล้ว ต่างคนต่างก็เข้าใจกันไปคนละทางสองทาง เด็กเล็กๆ มักจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องการฟังพระเทศน์ในวัด และตนจะต้องถูกนำไปนั่งพับเพียบฟังด้วยความปวดเมื่อยเป็นเวลานานๆ แทนที่จะได้วิ่งเล่นตามความพอใจ เด็กวัยรุ่นหน่อย ก็นึกถึงวันที่บิดามารดาจะจัดงานบวชให้ตนอย่างอึกทึกใหญ่โต เพื่อบวชเพียง ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง หรืออย่างมากก็ ๑ พรรษา ส่วนผู้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว

Tagged with: ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา