Blog Archives

พระพาหิยะ รู้สักว่ารู้

พระพาหิยะ รู้สักว่ารู้หลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม 🌻 ท่านพาหิยะแกรู้ซื่อ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเห็นสักว่าเห็น ก็บรรลุ 🌻 พระสุภัททะ ขอความกระจ่างรอยเท้านกในอากาศ ก็บรรลุ 🌻 ผมเหมือนเส้นผมบังภูเขา ข้อมูลดิบมาก สับสน อยากนิพพานชาตินี้ จึงสนใจใฝ่ใจในพระธรรม แต่ก็ยังสับสนลังเลฟันธงไปไม่ถูก จะเดินธรรมอย่างไรกับชีวิต คิดมากจนเป็นเรื่องอจินไตย ดับทุกข์ไม่ได้ กลัวตายแล้วสูญ เพราะใจดับ จิตสุญญะตา ก็เหมือนหลับสบายแบบไม่ฝัน ไม่มีความรับรู้และรู้สึกอะไร คงชาตินี้แค่เกาะสวรรค์ได้เกิดอีกแน่ๆ ไม่ได้นิพพานชาตินี้ เหมือนได้รับรู้ธรรมมาถึงป่านนี้ ยังไม่มีใครโดนใจใช่สำหรับเราสักที 🌻 อยากรู้อีกหน่อยครับขอพ่วงคำว่า การดูจิต ดูใจ ดูสติ ตกลงใครดูใช้อะไรดู และการใช้คำในประโยคเดียวกันเดี๋ยวใช้คำว่าใจ เดี๋ยวใจคำว่าจิต ใช้คำว่าเรา ตกลง

Tagged with: , , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา