Blog Archives

ภัยใหญ่ของชีวิต คือ ความคิดที่ลุ่มหลง

🌷 ภัยใหญ่ของชีวิต คือ ความคิดที่ลุ่มหลง วันนี้ พระอาจารย์อุดม ปริปุณโณ วัดบ้านพลับ จ.สระบุรี ได้กล่าวโศลกธรรมขึ้นมาสั้นๆ ว่า ภัยใหญ่ของชีวิต คือ ความคิดที่ลุ่มหลง ก็เลยได้ข้อคิดว่า ทุกวันนี้คนเรามักมองแต่เรื่องภายนอกตัวทั้งสิ้น และกังวลกลัวเกรงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ภัยเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ตนได้เคยสร้างมันขึ้นมาเอง สามารถหลบหลีก หลีกเลี่ยง ผ่อนหนักผ่อนเบาได้ แต่ภัยที่เกิดจาก กิเลส กรรมที่ตนเองได้เคยก่อไว้จนเป็นวิบากแล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง หลบหลีกภัยเหล่านั้นได้ ส่วนจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นั้น ต้องมาดูปัจจุบันเป็นหลักว่า เรารู้จักภัยใหญ่ของชีวิตหรือยัง ภัยใหญ่ที่ว่านั้นคือ ราคะ โทสะ โมหะ ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า โทสะมีโทษมาก แต่คลายเร็ว โมหะมีโทษมากและคลายช้า ภัยเหล่านี้ที่มีในตนเอง

Tagged with: , , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา