Blog Archives

เรื่องพระอานนท์บรรลุธรรม

เรื่องพระอานนท์บรรลุธรรมหลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม 🌻 แล้วทำไมพระอานนท์รู้ธรรมเยอะใกล้พระพุทธเจ้า ไม่บรรลุอรหันต์ แต่พอไม่เร่งความเพียรล้มตัวจะนอน เกิดบรรลุ 🌷 คำตอบ : อย่าเข้าใจผิดไป การรู้เยอะเพราะเกิดจากจำได้ ต่างกับการรู้แจ้งเห็นจริงที่มีในตน คนรู้เยอะใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป แต่รู้แจ้งรู้จริงนั้นต่างหากที่ความสำเร็จรออยู่ อย่าคิดไปเองว่าพระอานนท์ไม่เร่งความเพียรจึงสำเร็จ ที่ท่านไม่สำเร็จเป็นเพราะความทะยานอยากเร่งมากจนเกินพอดี เป็นความยึดมั่นถือมั่นในความสำเร็จนั้น เป็นเครื่องกางกั้นไว้ต่างหาก แต่เมื่อท่านปลงใจได้ ปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนั้นลง เท่านั้นแหละ ปิ๊งเลย เจริญในธรรมทุกๆ ท่านพระภัทรสิทธิ์ อภินันโทhttps://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา