Blog Archives

ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล

🌷 ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรงกับวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู เจริญพร มีสุขสวัสดี อาตมาภาพคงต้องว่าเรื่องสมาธิ ซึ่งเป็นธรรมอันงามในท่ามกลางระหว่างศีลกับปัญญา ถ้าลองได้ขาดเรื่องสมาธิ (สัมมาสมาธิ) ไป ศีลและปัญญาก็ไม่อาจจะเชื่อมติดกันได้ ศีลก็เป็นเพียงแค่รับเอาเท่านั้น ไม่มีกำลังในการวิรัติ (งดเว้น) ได้ ส่วนปัญญาก็เป็นเพียงสัญญาอารมณ์เท่านั้น ไม่มีกำลังในการปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตของตน ทุกวันนี้มีอาจารย์ใหญ่มากมายที่เป็นบุคคลน่าเชื่อถือไม่น้อยเลย เวลาท่านเทศน์สอนกลับไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสมาธิ มองไปว่าเป็นเพียงแค่สมถะ เปรียบเหมือนหินทับหญ้า ไม่สามารถเข้านิพพานได้ มองข้ามศีลและสมาธิไปเลย ตรงไปใช้วิปัสสนาหรือปัญญา (สัญญา) อย่างเดียว อาตมากล้าพูดได้เลยว่า อาจารย์เหล่านี้ยังไม่ได้ที่พึ่ง เพราะว่ายังปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาไม่เป็น รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้

Tagged with: ,
Posted in ธรรมะ

เรื่องพระอานนท์บรรลุธรรม

เรื่องพระอานนท์บรรลุธรรมหลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม 🌻 แล้วทำไมพระอานนท์รู้ธรรมเยอะใกล้พระพุทธเจ้า ไม่บรรลุอรหันต์ แต่พอไม่เร่งความเพียรล้มตัวจะนอน เกิดบรรลุ 🌷 คำตอบ : อย่าเข้าใจผิดไป การรู้เยอะเพราะเกิดจากจำได้ ต่างกับการรู้แจ้งเห็นจริงที่มีในตน คนรู้เยอะใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป แต่รู้แจ้งรู้จริงนั้นต่างหากที่ความสำเร็จรออยู่ อย่าคิดไปเองว่าพระอานนท์ไม่เร่งความเพียรจึงสำเร็จ ที่ท่านไม่สำเร็จเป็นเพราะความทะยานอยากเร่งมากจนเกินพอดี เป็นความยึดมั่นถือมั่นในความสำเร็จนั้น เป็นเครื่องกางกั้นไว้ต่างหาก แต่เมื่อท่านปลงใจได้ ปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนั้นลง เท่านั้นแหละ ปิ๊งเลย เจริญในธรรมทุกๆ ท่านพระภัทรสิทธิ์ อภินันโทhttps://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: ,
Posted in ธรรมะ

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ

🌷 บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร เมื่อพิจารณาจากพระบาลี ควรปลุกใจทำความรู้จักกับคำว่า ทุกข์ ทุกข์ คือ สภาพธรรมที่บีบคั้น เบียดเบียน มีความลำบากกาย มีความคับแค้นใจ อันมีเหตุมาจากความไม่สมปรารถนา ไม่ได้ดั่งใจ ได้สิ่งของมาแล้วไม่ถูกใจ ตลอดถึงการพลัด พรากจากสิ่งที่ตนรักชอบใจ เป็นเหตุแห่งความทุกข์ สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ว่า “ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ” ที่เรียกว่าสังขารร่างกายนี้ ล้วนเป็น “ทุกข์” ทุกข์ทางกาย คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือที่เรียกว่า สภาวทุกข์ นั้น ไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าตนเอง เมื่อเกิดมาแล้วต้องเจริญเติบโตขึ้นตามกาลเวลา จนกระทั่งแก่เฒ่าเข้าวัยชรา

Tagged with: , , , , , ,
Posted in ธรรมะ

ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล

ความเพียรมีผล ความพยายามมีผลหลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม 🌻 อยากนั่งสมาธิ เข้าใจครับว่ามีประโยชน์แต่พอได้เวลานั่งสมาธิ จะขี้เกียจมาก 🌷 คำตอบ : อยากนั่งสมาธิ เข้าใจว่ามีประโยชน์ ถึงเวลานั่งกลับขี้เกียจ เริ่มจากว่าเราต้องทำความเข้าใจกับความอยากนั่งสมาธิ เพียงเพราะได้ฟังมาว่าดีมีประโยชน์มาก แต่จิตของเรายังไม่เคยสัมผัสกับประโยชน์ที่แท้จริง คือจิตมีสติสงบตั้งมั่นเนื่องจากการนั่งสมาธิ เมื่อเรายังไม่รู้จักหรือได้ลิ้มชิมรสชาติที่แท้จริงแล้ว เราคงไม่เพียรพยายามดั้นด้นที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล ต้องฝืนความรู้สึกตัวเองในช่วงแรกเท่านั้น หมั่นทำสม่ำเสมอ ให้ต่อเนื่อง อย่าให้ขาด เจริญในธรรมทุกๆ ท่านพระภัทรสิทธิ์ อภินันโทhttps://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา