ภัยใหญ่ของชีวิต คือ ความคิดที่ลุ่มหลง

🌷 ภัยใหญ่ของชีวิต คือ ความคิดที่ลุ่มหลง

วันนี้ พระอาจารย์อุดม ปริปุณโณ วัดบ้านพลับ จ.สระบุรี ได้กล่าวโศลกธรรมขึ้นมาสั้นๆ ว่า ภัยใหญ่ของชีวิต คือ ความคิดที่ลุ่มหลง ก็เลยได้ข้อคิดว่า

ทุกวันนี้คนเรามักมองแต่เรื่องภายนอกตัวทั้งสิ้น และกังวลกลัวเกรงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ภัยเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ตนได้เคยสร้างมันขึ้นมาเอง สามารถหลบหลีก หลีกเลี่ยง ผ่อนหนักผ่อนเบาได้ แต่ภัยที่เกิดจาก กิเลส กรรมที่ตนเองได้เคยก่อไว้จนเป็นวิบากแล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง หลบหลีกภัยเหล่านั้นได้ ส่วนจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นั้น ต้องมาดูปัจจุบันเป็นหลักว่า เรารู้จักภัยใหญ่ของชีวิตหรือยัง

ภัยใหญ่ที่ว่านั้นคือ ราคะ โทสะ โมหะ ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า โทสะมีโทษมาก แต่คลายเร็ว โมหะมีโทษมากและคลายช้า ภัยเหล่านี้ที่มีในตนเอง อันเกิดจากความคิดที่ยังลุ่มหลงไปในเรื่องราวต่างๆ ในโลก ที่ชวนให้รัก ชักให้หลง พาให้เกิดความกำหนัดเพลินยิ่งไปในอารมณ์เหล่านั้น เป็นการสร้างกิเลส กรรมอันเป็นฝ่ายอกุศลให้เกิดมีในตนเองมากยิ่งขึ้น ตามกำลัง กิเลส กรรม ที่ฝังแน่นในความคิดที่ลุ่มหลงนั้น

เมื่อเป็นเช่นนั้น เราควรฝึกฝนอบรมจิตของตนให้รู้จักคิดเป็น ก็เย็นได้ ไม่ร้อนลุ่มไปกับอารมณ์ ราคะ โทสะ โมหะ โดยเอาความคิดที่ว่านั้นมาคิดสร้างสติไว้แนบกาย หันมาดูจิตตนเอง ลงที่ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แทน ความคิดที่เคยลุ่มหลงก็จะค่อยๆ จืดจางไปเอง

เจริญในธรรมทุกๆ ท่าน
พระภัทรสิทธิ์ อภินันโท
https://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: , , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา
%d bloggers like this: