พระพาหิยะ รู้สักว่ารู้

พระพาหิยะ รู้สักว่ารู้
หลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม

🌻 ท่านพาหิยะแกรู้ซื่อ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเห็นสักว่าเห็น ก็บรรลุ

🌻 พระสุภัททะ ขอความกระจ่างรอยเท้านกในอากาศ ก็บรรลุ

🌻 ผมเหมือนเส้นผมบังภูเขา ข้อมูลดิบมาก สับสน อยากนิพพานชาตินี้ จึงสนใจใฝ่ใจในพระธรรม แต่ก็ยังสับสนลังเลฟันธงไปไม่ถูก จะเดินธรรมอย่างไรกับชีวิต คิดมากจนเป็นเรื่องอจินไตย ดับทุกข์ไม่ได้ กลัวตายแล้วสูญ เพราะใจดับ จิตสุญญะตา ก็เหมือนหลับสบายแบบไม่ฝัน ไม่มีความรับรู้และรู้สึกอะไร คงชาตินี้แค่เกาะสวรรค์ได้เกิดอีกแน่ๆ ไม่ได้นิพพานชาตินี้ เหมือนได้รับรู้ธรรมมาถึงป่านนี้ ยังไม่มีใครโดนใจใช่สำหรับเราสักที

🌻 อยากรู้อีกหน่อยครับขอพ่วงคำว่า การดูจิต ดูใจ ดูสติ ตกลงใครดูใช้อะไรดู และการใช้คำในประโยคเดียวกันเดี๋ยวใช้คำว่าใจ เดี๋ยวใจคำว่าจิต ใช้คำว่าเรา ตกลง เราดูจิตหรือจิตดูจิต

🌷 คำตอบ : ยังมีบุคคลจำพวกนึงที่คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีปัญญาบารมีมาก เพียงแค่ฟังให้มากแล้วอ่านให้มาก นำที่ตนเองรู้จากการฟังและการอ่านนั้น มาคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดๆ จนความคิดที่รู้จากการฟังการอ่านมานั้น ตกผลึกเป็นก้อนความรู้ที่เกิดขึ้นจากการคิดเอาเอง ไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการภาวนามยปัญญาเลย

มีพระพุทธพจน์ตรัสไว้ชัดเจนว่า ความรู้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้มานั้น เป็นธรรมอันลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต เข้าถึงได้ยาก ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะใดๆ ละเอียด บัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้

คำว่าบัณฑิตหรือชนชั้นสูงนั้น หมายถึงบุคคลที่มีกิเลสเบาบางเท่านั้น ไม่ใช่พวกเจ้าขุนมูลนายหรือพวกเรียนมามากเลย บุคคลกลุ่มนี้ เมื่อศึกษาธรรม มักอ้างถึงท่านพระอาจารย์พาหิยะอยู่เป็นนิตย์ว่า เพียงแค่ฟังคำสอนของพระพุทธองค์สั้นๆ ว่า “รู้ก็สักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็น” ก็บรรลุเป็นอรหันต์ได้แล้ว เพราะเป็นผู้มีปัญญานั่นเอง ซึ่งโดยข้อเท็จแล้ว มีอะไรอยู่เบื้องหลังอีกตั้งมากมาย

เมื่อมาเทียบกับพระพุทธองค์แล้ว ใครมีปัญญาบารมีมากกว่ากันล่ะ พระพุทธองค์กว่าจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้นั้น ต้องใช้เวลาสั่งสมปัญญาบารมีมามากและยาวนานแค่ไหนใครๆ ก็รู้ ยิ่งตอนตรัสรู้ใหม่ๆ ถึงกับปรารภออกมา ดั่งข้อความข้างต้น แต่พอมีพรหมมาอาราธนาให้ทรงสั่งสอน ทรงเล็งเห็นอาจารย์ทั้งสอง (ท่านอาฬารดาบสและท่านอุทกดาบส) ว่าเป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีในจักษุน้อยมานาน เธอจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน เมื่อเธอได้ฟังธรรมนี้

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แค่ฟังก็บรรลุได้เช่นกัน แต่ก่อนจะแค่ฟังก็บรรลุได้นั้น อาจารย์ทั้งสองนั้น ต้องเพียรเพ่งอรูปฌานที่มีอยู่ก่อนแล้วในสมัยนั้น มายาวนานขนาดไหน? จึงมีธุลีในจักษุน้อย

พระองค์ทำไมไม่เล็งญาณไปเห็นท่านพาหิยะล่ะ เพราะตอนนั้นท่านพาหิยะยังเป็นอะไรอยู่ก็ไม่อาจรู้ได้ แต่พอบารมีท่านเต็มด้วยความยากลำบาก ไม่ใช่แค่คิดๆ เอาก็บรรลุได้ แต่เพราะได้รู้ความจริงว่า จิตของตนที่รู้แล้วยังยึดถืออารมณ์ณานอย่างเหนียวแน่น คือ รู้แล้วยึด กับ รู้แล้วปล่อย ต่างกันโดยสิ้นเชิง รู้อยู่ที่รู้ (รู้สักแต่ว่ารู้) ไม่ใช่รู้อยู่ที่เรื่อง (ยึดอารมณ์ฌาน)

ความรู้ของพระองค์ที่ตรัสรู้นั้น คือ อริยสัจ ๔ ส่วนทางเข้าถึงอริยสัจ ๔ มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คือ สติปัฏฐาน ๔ ให้พิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม โดยกล่าวไว้ชัดเจนว่า เจริญธรรมอย่างเดียว (อานาปานสติ ซึ่งอยู่ในหมวดกาย) ย่อมชื่อว่าเจริญธรรมอย่างอื่นอีกมาก คือ ทำให้สติปัฏฐาน ๔ นั้นบริบูรณ์ ทำให้โพชฌงค์ ๗ นั้นบริบูรณ์ ทำให้เกิดวิชชา วิมุตติ จิตหลุดพ้นด้วย

เมื่อจะดูจิต ก็ต้องพิจารณา “จิตในจิต” เท่านั้น เอวัง

เจริญในธรรมทุกๆ ท่าน
พระภัทรสิทธิ์ อภินันโท
https://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: , , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา
%d bloggers like this: