จิตคือหัวใจพระพุทธศาสนา

จิตคือหัวใจพระพุทธศาสนา
หลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม

🌻 อยากทราบจิต ใจ วิญญาณ สังขาร และเราตัวที่ตายแล้วไปเกิด คืออันไหน
อะไรใช้บรรลุนิพพานอรหันต์

🌻 เราคืออะไร ความคิด ใจ หรือ สังขาร

🌷 คำตอบ : ในหัวใจพระพุทธศาสนา หรือโอวาทปาฏิโมกข์ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ชัดเจนในข้อที่ ๓ ว่า
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธานสาสนํ
การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์หมดจดขาวรอบ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

ทำไมต้องชำระจิตของตนล่ะ? เพราะจิตคือเรา เราก็คือจิต

ถ้าจิตของตนยังมีมลทินเครื่องเศร้าหมอง คือ ราคะ โทสะ โมหะ อยู่ เมื่อรูป – นาม (ขันธ์ ๕) ดับไป จิตก็ต้องจุติ (เคลื่อนออกไป) จากรูป – นามนี้ ไปตามแรงกรรมกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ทำไว้ แต่ถ้าเรา (จิต) มีความเพียร เพ่งภาวนามยปัญญา เพื่อชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์หมดจดขาวรอบได้แล้ว จิตก็บรรลุพระนิพพานนั่นเอง

เจริญในธรรมทุกๆ ท่าน
พระภัทรสิทธิ์ อภินันโท
https://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา
%d bloggers like this: