ฐานที่ตั้งสติ

ฐานที่ตั้งสติ
หลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม

🌻 ขอถามว่า ไม่มีฐานได้ไหมครับ
เช่น ได้ยินเสียง ก็กำหนด ได้ยินหนอ หรือเสียงหนอ
เห็นรูป ก็กำหนด เห็นหนอ
เสียใจ ก็กำหนด เสียใจหนอ

กำหนด กายเวทนาจิตธรรม ที่เข้ามากระทบจิต
แต่ไม่รู้ฐานอยู่ตรงไหน ไม่ได้กำหนดฐาน จะได้หรือไม่ครับ

🌷 คำตอบ

การกำหนดรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม หรือกำหนด เช่น ได้ยินเสียง ก็กำหนดได้ยินหนอ ตาเห็นรูป ก็กำหนดเห็นหนอ เช่นนี้ การกำหนดรู้ดังกล่าวนี้ยังอ่อนแอ เนื่องจากยังไม่มีฐานที่ตั้งสติกำกับอยู่ด้วยอย่างต่อเนื่อง

การที่เราจะให้สติปัฏฐาน ๔ (ฐานที่ตั้งของสติ) บริบูรณ์ได้นั้น เราต้องกระทำให้มาก เจริญให้มาก ซึ่งอานาปานสติกรรมฐาน เพื่อทำให้จิตมีฐานที่ตั้งของสติอย่างมั่นคง หรือมีนิมิตหมายแห่งจิตนั่นเอง มีกล่าวไว้ในพระสูตรว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม ย่อมได้สมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวัน ย่อมมีสัมปชัญญะ มีสติ ข้อนี้เป็นเพราะเหตุใด

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นเพราะ ภิกษุนั้นเป็นบัญฑิต ฉลาด เฉียบแหลม กำหนดนิมิตแห่งจิตของตนได้ (ฐานที่ตั้งของสติ)

เจริญในธรรมทุกๆ ท่าน
พระภัทรสิทธิ์ อภินันโท
https://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา
%d bloggers like this: