ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล

ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล
หลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม

🌻 อยากนั่งสมาธิ เข้าใจครับว่ามีประโยชน์
แต่พอได้เวลานั่งสมาธิ จะขี้เกียจมาก

🌷 คำตอบ : อยากนั่งสมาธิ เข้าใจว่ามีประโยชน์ ถึงเวลานั่งกลับขี้เกียจ เริ่มจากว่าเราต้องทำความเข้าใจกับความอยากนั่งสมาธิ เพียงเพราะได้ฟังมาว่าดีมีประโยชน์มาก แต่จิตของเรายังไม่เคยสัมผัสกับประโยชน์ที่แท้จริง คือจิตมีสติสงบตั้งมั่นเนื่องจากการนั่งสมาธิ

เมื่อเรายังไม่รู้จักหรือได้ลิ้มชิมรสชาติที่แท้จริงแล้ว เราคงไม่เพียรพยายามดั้นด้นที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล ต้องฝืนความรู้สึกตัวเองในช่วงแรกเท่านั้น หมั่นทำสม่ำเสมอ ให้ต่อเนื่อง อย่าให้ขาด

เจริญในธรรมทุกๆ ท่าน
พระภัทรสิทธิ์ อภินันโท
https://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา
%d bloggers like this: